ارسال پیام

راه های برقراری تماس
سامانه ها هوشمند هایا

آدرس:

رشت - خیابان امام خمینی - میدان دکتر حشمت - مرکز رشد واحدهای فناور - واحد 208

ایمیل:

info@hayaco.ir

تلفن:

33322814 (013)