سامانه های هوشمند هایا
سامانه آموزش الکترونیکی LMS

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آموزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ LMS ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی LMS و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ LMS و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند.

2500+
کاربران فعال
10000+
کاربران
2+
در حال توسعه
3+
سامانه های فعال
نقشه راه

مراحل ایجاد و استقرار سامانه های آموزشی LMS در سازمان ها

طراحي نرم افزار

Software Design
در اين مرحله مدل هاي مورد نياز توليد مي گردد و روند كلي برنامه ها تعيين شده و ساختار پايگاه داده ها نيز رسم مي شود.

فاز تعریف

پس از شناخت سازمان و محل استقرار سامانه می بایست تعاریف کلی سیستم ایجاد گردد.

فاز شناسایی

در مرحله می بایست شناخت کلی از دلایل و اهداف راه اندازی سامانه در سازمان شناسایی گردد.

فاز نگهداری

Maintenance
در این مرحله بعد از انتشار نسخه نهایی، پشتیبانی و استمرار فعالیت صحیح سامانه مورد توجه قرار می گیرد.

انتشار و تست

Testing
در این مرحله نسخه اولیه راه اندازی می گردد و به صورت محدود مورد استفاده قرار می گیرد تا عملکرد سامانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

تولید کد

Coding
در این مرحله بر اساس نیازمندی و طراحی صورت گرفته کد نویسی مربوط به ماژول ها صورت می گیرد.